امضا قرارداد فروش 500 دستگاه اتوبوس برقی زیما فی مابین شرکت شتاب و شرکت اتوبوس رانی تهران

پیرو مذاکرات مبسوط فیمابین شرکت تولید اتوبوس برقی پارسان (شتاب) و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، شرایط عقد قرارداد برای تامین 500 دستگاه اتوبوس برقی به منظور ارائه خدمات حمل مسافر درون شهری در کلانشهر تهران مهیا شد تا بتوان اقدامی موثر در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا رقم زد.

در تاریخ 21 تیر ماه 1402 با حضور متولیان امر، از معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوس رانی از یک سو و مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت شتاب از سوی دیگر مراسم امضاء قرارداد در محل شرکت واحد اتوبوس رانی برگزار شد و فاز نخست سلامت و تکریم شهروندان اجرایی شد.

پس از انجام تشریفات قراردادی، نمونه های اولیه اتوبوس شتاب در نیمه دوم سال جاری برای تست عملکردی به اتوبوس رانی تحویل شده و ناوگان کامل در سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

پیرو مذاکرات مبسوط فیمابین شرکت تولید اتوبوس برقی پارسا (شتاب) و معاونت حمل و نقل شهرداری تهران، شرایط عقد قرارداد برای تامین 500 دستگاه اتوبوس برقی به منظور ارائه خدمات حمل مسافر درون شهری در کلانشهر تهران مهیا شد تا بتوان اقدامی موثر در راستای بهینه سازی مصرف سوخت و کاهش آلودگی هوا رقم زند.

در تاریخ 21 تیر ماه 1402 با حضور متولیان امر، از معاونت حمل و نقل شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوس رانی از یک سو و مدیران و اعضا هیئت مدیره شرکت شتاب از سوی دیگر مراسم امضاء قرارداد در محل شرکت واحد اتوبوس رانی برگزار شد و فاز نخست سلامت و تکریم شهروندان اجرایی شد.

پس از انجام تشریفات قراردادی، نمونه های اولیه اتوبوس شتاب در نیمه دوم سال جاری برای تست عملکردی به اتوبوس رانی تحویل شده و ناوگان کامل در سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.